കെ.ബാലചന്ദ്രൻ

K.Balachandhran

സ്റ്റാലിയൻസ് ഇന്റർനാഷണലിന് എന്റെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു.43 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കോളേജ് വിദ്ധ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന ഏതാനും ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്നു രൂപം കൊടുത്ത ഒരു ചെറിയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നു വളർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു.അർപ്പണബോധവും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള പ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ മകുടോദാഹരണമാണ് സ്റ്റാലിയൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ.എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സ്റ്റാലിയൻസ് ഇന്റർനാഷണലിന് വിജയം നേർന്നു കൊള്ളുന്നു.

കെ.ബാലചന്ദ്രൻ
പ്രസിഡൻറ്റ്‌ ചങ്ങമ്പുഴ സാംസ്കാരിക സമിതി (മുൻ മേയർ ആൻറ് ജി.സി.ഡി.എ. ചെയർമാൻ )

Mrs.Jyoti Aswani

Jyothi

From its inception in 2006 MY KiNGDOM has been actively associated with the Stallions ,including their prestigious events like “All Kerala School Youth Festival” and Smiling contest wherein thousands of students participate from various parts of the State and outside. We can indeed vouch for their honesty, commitment and dedication, to the cause of the betterment of children and youth through various competitions and training events held year after year during the past several years. I have great pleasure in recommending Stallions to every parent who would wish to inspire and nurture their children with their innate skills and talents.

Mrs. Jyoti Aswani
Chairperson (Womens Wing) Kerala Chamber of Commerce & Mg. Director, My Kingdom

Pro. (Dr.) A. Ramachandran

Raman

My association with Stallions is decades old and I have found it to be an exceptionally unique body focusing on developing skills and talents of children and youth through various State level competitions and training programs organized during the past over four decades. Besides these, they are also into several social service activities like blood donation drives and offering timely assistance to people in distress. They are quite socially conscious and have also been organizing several debates and seminars on civic and public issues affecting common life of citizens on a day-to-day basis. I earnestly recommend Stallions to all citizens of India and even to my friends around the world.

Pro. (Dr.) A. Ramachandran
Cochin University of Science and Technology
 • About US

  "Sincerity, Truth, Art, Liberty, Leadership, Integrity, Opportunity, Nobility and Safety" are qualities what STALLIONS tands for. We are a non-profit organization that aims to help youngsters to develop their personality, character and positive social outlook. Our motto being "Service Our Heritage" and Slogan being "Always be an Indian", we have vibrantly and effectively marched forward since 1970 upholding our objectives close to our bosom and have achieved great successes...

  Read more
 • Contact Us

  Stallions International Cochin Chapter
  C/o S G S & Company,
  Chartered Accountants,
  St.Francis Church Road, Near Park Central Hotel,
  Kaloor – Kadavanthra Road
  Kaloor, Cochin – 682017, Kerala

  President: Mr. Sebi Raphel
  Secretary: Mr. Joy Pulimoottil
  Treasurer: Mr. Karath Unnikrishna Menon

  Read more